Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua lập thành tích chào mừng 10 năm Tổng công ty

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Tổng công ty trong năm 2017 và các năm tiếp theo Hội đồng thành viên và Công đoàn Tổng công ty vừa chính thức phát động tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.


Với chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty Bưu điện Việt Nam”, năm 2017 toàn Tổng công ty sẽ nỗ lực thực hiện để hoàn thành tốt nhất mục tiêu tổng doanh thu phấn đấu đạt 16.000 tỷ đồng; tổng lợi nhuận phấn đấu đạt 260 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua phải đảm bảo mục tiêu thiết thực, hiệu quả, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị  tổ chức phong trào thi đua phải đảm bảo các mục tiêu thực sự thiết thực và hiệu quả, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về chất của phong trào. Các phong trào thi đua phải tạo sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động, phải thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân, qua đó thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên và người lao động tham gia.

Năm 2017, các đơn vị cần cần tập trung làm tốt các phong trào thi đua như: Thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017; “Nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính chuyển phát”; “Đổi mới Bưu cục và phong cách phục vụ của Giao dịch viên Bưu điện”;  “Thúc đẩy phát triển kinh doanh theo 03 nhóm dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính, Phân phối- Truyền thông”; “Triển khai tốt các dịch vụ hành chính công”, thực hiện quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng; Gắn kết chặt chẽ quyền lợi của khách hàng với hiệu quả kinh doanh và uy tín của Tổng công ty; nâng cao hiệu quả quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, sáng tạo, các giải pháp cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; “Đổi mới hoạt động Điểm Bưu điện - Văn hóa xã” gắn với phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, Tổng công ty yêu cầu bên cạnh việc triển khai sâu rộng nội dung phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ công nhân viên đội ngũ lao động, các đơn vị  phải cụ thể hoá nội dung chương trình, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Tổ chức phát động các đợt thi đua ngắn ngày, theo chuyên đề phù hợp với kế hoạch kinh doanh của đơn vị.

Ngoài ra cần gắn các phong trào thi đua của Tổng công ty, đơn vị trong năm 2017 với phong trào thi đua chung của cả nước, địa phương lập thành tích chào mừng 10 năm ngày thành lập Tổng công ty, ngày thành lập Ngành Thông tin và Truyền thông, 72 năm thành lập Ngành Bưu điện, 70 năm thành lập Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quyết định quản lý, cũng như việc triển khai hiệu quả các phong trào. Tổ chức ký giao ước thi đua giữa các tập thể tại các cụm và đơn vị, đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2017 của tập thể, cá nhân với Tổng công ty bằng các chỉ tiêu cụ thể làm hướng phấn đấu cho cả năm.