Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016

Ngày 29/6/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2638/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch đầu tư về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP. Trong đó có Phụ lục số VIII - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016.

Xem chi tiết tại đây.