Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 29/6/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2638/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch đầu tư về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP. Trong đó có Phụ lục số V - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất của Tổng công ty.

Xem chi tiết tại đây.