Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 29/6/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2638/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch đầu tư về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP. Trong đó có Phụ lục số VI - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác của Tổng công ty.

Xem chi tiết tại đây.