Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Xứng đáng là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Trong 3 năm liền từ năm 2014 – 2016, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Yên Bái luôn đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiểu biểu”.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh kiểm tra hoạt động của các phòng chuyên môn trong đơn vị

Để có được kết quả như vậy, là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh đối với hoạt động của các phòng chuyên môn trong đơn vị và mạng lưới bưu điện từ tỉnh đến các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Chiến lược phát triển bưu điện Việt Nam từng giai đoạn với định hướng chỉ đạo và cơ chế kế hoạch tiên tiến của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, giúp Bưu điện tỉnh có cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan- Phó Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh trao đổi: "Đảng bộ hiện có 43 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ luôn chú trọng quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chi bộ tập trung giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối đổi mới của Đảng. Đảng bộ đã quán triệt, học tập các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ XIII, XIV; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thông qua học tập, nghiên cứu, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị đều nắm vững và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tự giác nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ giúp đỡ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...”.

Năm 2010, sau khi chia tách Bưu chính - Viễn thông, Bưu điện tỉnh gặp không ít khó khăn do doanh thu các dịch vụ bưu chính thấp, lao động đông, chủ yếu là lao động thủ công, dịch vụ chưa đa dạng, hầu hết người lao động quen với tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu chủ động kinh doanh, khả năng cạnh tranh thấp, trong khi đó bưu chính ngày càng bị cạnh tranh gay gắt do sự ra đời của nhiều doanh nghiệp bưu chính hoạt động trên địa bàn...

Trước những khó khăn đó, Đảng bộ, Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh căn cứ Chiến lược phát triển bưu điện Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, hàng năm đã xây dựng nghị quyết triển khai thực hiện kế hoạch năm với mục tiêu tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí, quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu cân bằng thu chi kinh doanh có lợi nhuận, tận dụng tối đa năng lực mạng lưới và lao động để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững vai trò là doanh nghiệp bưu chính hàng đầu tại tỉnh Yên Bái.

Để phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra, Bưu điện tỉnh đã thường xuyên xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế bán hàng từng dịch vụ nhằm khuyến khích động viên người lao động tích cực tham gia kinh doanh; tập trung phát triển kinh doanh trên 3 nhóm dịch vụ chính gồm: nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát; nhóm dịch vụ tài chính bưu chính và nhóm dịch vụ phân phối truyền thông.

Hàng năm, Bưu điện tỉnh đều tổ chức đào tạo, tập huấn cho trên 400 lượt cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác. Đến nay, cơ bản tư duy làm việc của đội ngũ người lao động trong đơn vị đã được thay đổi theo hướng tích cực, chủ động, kỹ năng kinh doanh ngày một năng động, chuyên nghiệp, nâng cao được uy tín, hình ảnh và thương hiệu VNPOST tại Yên Bái. Nhờ những giải pháp đúng, Bưu điện tỉnh đã duy trì sản xuất kinh doanh đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

Từ  năm 2010 - 2015, doanh thu tính lương của Bưu điện tỉnh tăng 19,8 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 20%, giảm âm 13,3 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 6,1 tỷ đồng, đạt mức độ tăng trưởng 15% hàng năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng. Bưu điện thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 100% người lao động đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Năm 2016, tổng doanh thu của Bưu điện đạt trên 76 tỷ đồng, tăng 29 % so với năm 2015, nộp ngân sách Nhà nước 2,3 tỷ đồng, tăng 33% so năm trước; thu nhập bình quân của người lao động 7,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2017, Bưu điện tỉnh phấn đấu doanh thu đạt trên 96 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5 - 10%; thực hiện đạt 100% nghĩa vụ thuế với Nhà nước... 

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với các hoạt động của đơn vị, tới nay mạng lưới bưu chính của Bưu điện tỉnh duy trì 180 điểm phục vụ; 100% các xã, thị trấn đều có điểm phục vụ bưu điện. Tất cả các điểm phục vụ đều đầy đủ các dịch vụ bưu chính công ích nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; mạng đường thư cấp 2, cấp 3 được tổ chức từ 1 đến 2 chuyến/ngày đảm bảo chuyển thư báo, công văn hàng hóa kịp thời tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân...

Với những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác, trong 3 năm liền từ năm 2014 – 2016, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Yên Bái luôn đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiểu biểu”.