Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bộ Thông tin truyền thông quy định về hoạt động thanh tra

Ngày 29/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã ban hành Thông tư số 36/2017/TT-BTTTT quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ TTTT.

Thông tư 36/2017/TT-BTTTT áp dụng đối với Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực (Giám đốc Trung tâm), Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành, thành viên Đoàn Thanh tra chuyên ngành, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực TTTT.

Bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại các Cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ TTTT thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cho Cục trưởng. Còn bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cho Giám đốc Trung tâm.

Thông tư 36 cũng quy định các điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của công chức Thanh tra chuyên ngành TTTT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018 thay thế Thông tư số 19/2012/TT-BTTTT ngày 22/11/2012.