Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hà Nam công bố Quyết định giao nhiệm vụ cho 7 Trưởng Bưu điện - Văn hóa xã

Ngày 10/3/2018, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tổ chức công bố Quyết định giao nhiệm vụ cho 7 Trưởng Bưu điện - Văn hóa xã và phổ biến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ chính sách đối với Trưởng Bưu điện - Văn hóa xã.


Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Nam trao quyết định giao nhiệm vụ cho 7 Trưởng Bưu điện – Văn hóa xã

Ngay sau đó, Bưu điện tỉnh đã tổ chức triển khai cơ chế, kế hoạch tiếp thị các dịch vụ. Đào tạo, hướng dẫn cách thức sử dụng các phần mềm bán hàng, nghiệp vụ, paypost, CFM cho các Trưởng Bưu điện – Văn hóa xã và các nhân viên tại 7 điểm dự kiến có Trưởng Bưu điện – Văn hóa hóa xã giai đoạn tiếp theo.