Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hậu Giang: Thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua Bưu điện

Nhằm thực hiện triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, mới đây UBND tỉnh Hậu Giang và Bưu điện Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến và chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công qua Bưu điện.


Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu và Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn ký thỏa thuận hợp tác  
triển khai đồng bộ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Việc ký thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhằm triển khai đồng bộ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phục vụ tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC nhằm tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC. Đồng thời đẩy mạnh triển khai và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 cung cấp cho tổ chức, cá nhân góp phần thúc đẩy cải cách cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ đẩy mạnh riển khai cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang công bố trong từng thời điểm nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

UBND tỉnh Hậu Giang và Bưu điện Việt Nam cũng sẽ thực hiện chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan hành chính nhà nước sang Bưu điện tỉnh Hậu Giang theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc chuyển giao sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn và được nêu cụ thể trong Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ hỗ trợ và tham gia cùng UBND tỉnh Hậu Giang xây dựng chính quyền điện tử. Bên cạnh đó, thời gian tới, hai bên sẽ  thực hiện kết nối giữa Hệ thống quản lý nghiệp vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hậu Giang.

Để triển khai các nội dung hợp tác, tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBNC huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác này và cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ bưu chính công ích theo Đề án.

Hậu Giang cũng sẽ tạo điều kiện cho Bưu điện Việt Nam kết nối giữa Hệ thống quản lý nghiệp vụ của Tổng công ty với Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, Bưu điện Việt Nam sẽ đầu tư, cung cấp hỗ trợ nguồn lực (con người, kinh phí, cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, máy vi tính) tốt nhất nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án. Bưu điện tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam sẽ mua bảo hiểm bưu gửi cho tất cả các hồ sơ TTHC của các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

Bưu điện Việt Nam cam kết bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngay sau lễ ký thỏa thuận hợp tác, Bưu điện tỉnh Hậu Giang sẽ phối hợp các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn cho Nhân viên bưu chính về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện kết nối giữa Cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh Hậu Giang và Hệ thống quản lý nghiệp vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để đảm bảo công tác quản lý nghiệp vụ của hai bên.

Định kỳ hàng quí (03 tháng), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gửi báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung theo Thỏa thuận hợp tác cho UBND tỉnh Hậu Giang. Định kỳ hàng năm, các đơn vị đầu mối có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh Hậu Giang và Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung nêu trên.