Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Từ ngày 25/6/2019, sẽ giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên toàn quốc

Đây là thông tin chính thức được đề cập tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 24/4/2019, về việc sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn)

Theo các nội dung sửa đổi nêu tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (cấp xã) cụ thể như sau: 

-  Cấp xã loại 1: Tối đa không quá 23 người (giảm 02 người so với quy định hiện hành tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009); 

- Cấp xã loại 2: Tối đa không quá 21 người (giảm 02 người);

- Cấp xã loại 3: Tối đa không quá 19 người (giảm 02 người).

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định về số lượng nêu trên  

Ngoài ra, Nghị định 34/2019/NĐ-CP cũng quy định mới số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

- Cấp xã loại 1: Tối đa không quá 14 người (giảm 08 người); 

- Cấp xã loại 2: Tối đa không quá 12 người (giảm 08 người);

- Cấp xã loại 3: Tối đa không quá 10 người (giảm 09 người).

Ngoài các nội dung bổ sung, sửa đổi liên quan đến số lượng cán bộ, công chức cấp xã, nội dung Nghị định 34/2019/NĐ-CP còn đề cập đến việc bổ sung, sửa đổi các nội dung khác liên quan, như: quy định về Tiêu chuẩn cụ thể; các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng, xét tuyển cán bộ; vấn đề xếp lương và phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh; Quy định về chế độ BHXH đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã "thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc"

Việc quy định tinh giảm bộ máy hành chính cấp xã, phương, thị trấn sẽ tạo ra cơ hội cho hoạt động của hệ thống Bưu điện Văn hóa xã trên toàn quốc trong việc tham gia cung cấp các dịch vụ giải quyết các thủ tục Hành chính công ở cấp Xã.

Thông tin chi tiết Nghị định 34/2019/NĐ-CP tại đây