Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đa dạng hóa hình thức mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) đang đặt mục tiêu tốc độ gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm sau so với năm trước ít nhất bằng 50%; phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia bảo hiểm này đạt trên 450.000 người.

Mục tiêu trên được Bộ LĐTB&XH ban hành tại Kế hoạch số 2276/KH-BLĐTBXH ngày 10/6/2019 về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện năm 2019.

Theo Bộ LĐTB&XH, để thực hiện được mục tiêu này, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH) của Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐTB&XH với cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam, BHXH các địa phương) trong việc chia sẻ dữ liệu về quản lý lao động, thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, người lao động trong các làng nghề, lao động tự do…


Tạo thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH tự nguyện

Ngoài ra, việc đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện đặc biệt quan trọng. Trong đó, cần phải đa dạng hóa các hình thức, mở rộng về phạm vi đối tượng và phù hợp với tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền. Cụ thể, trước mắt tập trung vào các đối tượng có điều kiện và khả năng tham gia, các đối tượng thuộc diện chính sách ưu tiên hỗ trợ tiền đóng từ ngân sách Nhà nước; bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý BHXH.

Bộ LĐTB&XH cũng nhấn mạnh, phải đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 1/1/2018 đối với người tham gia BHXH tự nguyện để từ đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm các gói BHXH ngắn hạn linh hoạt đối với người tham gia BHXH tự nguyện; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Tiếp tục thực hiện cải thiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện để tạo thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận tham gia và thụ hưởng các chế độ.

Hiện Vụ BHXH (Bộ LĐTB&X) làm đầu mối trong triển khai các hoạt động, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ. Chủ trì phối hợp với BHXH Việt Nam kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; tổ chức tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo định kỳ hàng quý.

Để góp phần thực hiện mục tiêu theo kế hoạch đề ra, Bộ LĐTB&XH đề nghị BHXH Việt Nam chủ trì phối hợp Bộ LĐTB&XH và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện; tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác thu trong hệ thống đại lý thu BHXH; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp Bộ LĐTB&XH, BHXH Việt Nam trong tổ chức các hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại lý thu thuộc hệ thống bưu điện; tổ chức các hội nghị khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Trong tháng 6/2019, Bộ LĐTB&XH sẽ tiến hành đánh giá sơ kết 6 tháng và trong tháng 12/2019 sẽ tiến hành đánh giá tổng kết kết quả thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.