Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 20 năm “Ngày dân vận của cả nước”

Ngày 19/9/2019, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành văn bản số 721-CV/ĐUTCT hướng dẫn các chi, đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019) và 20 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2019) theo Hướng dẫn số 365-HD/BDVĐUK ngày 01/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.


Bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949. Nguồn: Tạp chí Dân vận

Theo đó, Đảng ủy Tổng công ty hướng dẫn các đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền về sự ra đời và ý nghĩa của Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019) đến 100% các chi đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty tại các buổi sinh hoạt đảng định kỳ hàng tháng, thông qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng công ty và hệ thống thông tin nội bộ.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14/10 đến ngày 31/10/1930, tại Hương Cảng, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương Chính trị, Điều lệ Đảng và các Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận, Vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh. Trong Nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: “Trong các Đảng bộ, (từ Thành ủy và Tỉnh ủy) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về giới vận động”.

Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949. Nội dung bài báo được coi là “Cương lĩnh công tác dân vận” của Đảng. Chính vì vậy, vào tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” và trên cơ sở sự ra đời của hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận.

Xuất phát từ nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân đã trở thành một truyền thống tốt đẹp và là nguồn sức mạnh của Đảng ta từ ngày thành lập đến nay. Đảng luôn xác định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập quốc tế càng đòi hỏi phải phát huy cao độ khối đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ năm 1930 đến nay, công tác dân vận của Đảng đã trải qua 03 chặng đường phát triển gắn liền với lịch sử Việt Nam: Công tác dân vận trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); Công tác dân vận trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975); Công tác dân vận trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Trong trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng minh đường lối cách mạng của Đảng là đúng đắn; đó cũng là thắng lợi của nghệ thuật vận động quần chúng; Đảng biết dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, tuyên truyền giác ngộ nhân dân, tổ chức tập hợp và hướng dẫn quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền.

Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975), thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là thắng lợi của đường lối mở rộng đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Đó là sự thành công của việc xây dựng lực lượng chính trị ngày càng rộng rãi trong mặt trận và các đoàn thể, trong lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh; “Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân...”; phát huy cao nhất về lực lượng, trí tuệ và của cải tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng - Nhà nước với nhân dân.

Phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

Nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận Khéo”, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành công văn số 701-CV/ĐUTCT ngày 07/8/2019 hướng dẫn các chi, đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”. Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ. Hiện tại, đã có hơn 10 bài viết phản ánh về tấm gương dân vận khéo, Chủ tịch Công đoàn giỏi, gương người đứng đầu gương mẫu… tại các đơn vị. Các bài viết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ http://vnpost.vn và trang Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam và được gửi về Ban Tổ chức cuộc thi của Đảng ủy Khối. Thông qua cuộc thi, hình ảnh giản dị, chân thực về những tấm gương tập thể, cá nhân dân vận khéo trên mạng lưới Bưu điện Việt Nam sẽ được lan tỏa, nhân rộng góp phần khuyến khích động viên các tập thể, cá nhân hăng say lao động sáng tạo, đóng góp tích cực cho thành công chung của đơn vị, của Tổng công ty.


Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ thay mặt Tổng công ty nhận bằng khen của UBMTTQ Việt Nam
về thành tích trong việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, công tác an sinh xã hội giai đoạn 2017 – 2019

Vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo”

Cũng trong dịp này, Đảng ủy Tổng công ty đã phát động Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019. Theo đó, Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo các chi/ đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, người lao động tại đơn vị tham gia nhắn tin ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia, theo số dịch vụ tin nhắn: 1408; Nội dung cú pháp nhắn tin: VNN n (trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Đến thời điểm hiện tại nhiều chi/đảng bộ đã có 100% cán bộ, đảng viên tham gia nhắn tin ủng hộ.

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, việc nhắn tin ủng hộ người nghèo là một trong những hoạt động ý nghĩa thể hiện tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của Tổng công ty và cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, người lao động Tổng công ty đối với người nghèo trên cả nước. Ngày 01/10 vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty được biểu dương là 1 trong 29 tập thể được nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì có nhiều thành tích trong việc ủng hộ, tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, công tác an sinh xã hội trong ba năm 2017 – 2019.

Các hoạt động trên của Đảng bộ Tổng công ty góp phần ôn lại truyền thống vẻ vang 89 năm công tác dân vận của Đảng, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng công ty về tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, nội dung, phương thức tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.