Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Vận động các đơn vị trực thuộc hưởng ứng Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

Hưởng ứng Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại công văn số 1968-CV/ĐUK, ngày 19/9/2019 và công văn số 952-CV/BTGĐUK, ngày 06/12/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty đã mở chuyên mục “Góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách” trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: http://www.vnpost.vn/vi-vn/bai-viet/nhom/id/387/key/gop-y-kien-xay-dung-co-che-chinh-sach.

Để chủ động tham gia đóng góp ý kiến đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Nhận thức được tầm quan trọng của Cuộc vận động đối với sự phát triển của Tổng công ty, ngày 10/12/2019, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành công văn số 791-CV/ĐUTCT yêu cầu mỗi chi/ đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đóng góp tối thiểu 01 ý kiến tham gia Cuộc vận động. Ý kiến đóng góp tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD; đề xuất hướng tháo gỡ, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị và Tổng công ty phát triển. Thông qua ý kiến đóng góp của các đơn vị trực thuộc sẽ giúp Tổng công ty rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách phù hợp góp phần thúc đẩy SXKD phát triển theo đúng mục tiêu và định hướng.

Đối với các ý kiến đóng góp của các đơn vị trực thuộc liên quan đến cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước sẽ được Tổng công ty tổng hợp và gửi về Đảng ủy Khối để các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách phù hợp hơn với sự phát triển của Tổng công ty.