Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua “Chuyển đổi mạnh mẽ, phát triển vượt trội”

Năm 2020, thị trường bưu chính tiếp tục cạnh tranh rất khốc liệt, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, tại Hội nghị triển khai kế hoạch 2020, Tổng công ty đã phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới với chủ đề “Chuyển đổi mạnh mẽ, phát triển vượt trội”.


Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trần Đức Thích thay mặt chuyên môn, Công đoàn phát động thi đua 
“Chuyển đổi mạnh mẽ, phát triển vượt trội” đến toàn thể CBCNV và người lao động trên toàn mạng lưới 

Chương trình đặt mục tiêu: Thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về tổng doanh thu phấn đấu đạt trên 28.000 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 633 tỷ đồng. Toàn tổng công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu tính lương, chênh lệch thu chi năm 2020.

Theo đó, chương trình thi đua của Tông công ty năm 2020 sẽ đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, gắn với các chuyên đề, thời gian cụ thể, thiết thực.        

Bên cạnh việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Tổng công ty lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2015- 2020, phát huy những thành tích đạt được qua hơn10 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kế hoạch năm 2020. Tổng công ty sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các bộ phận. Coi trọng chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh, tập trung cao cho phát triển các dịch vụ theo hướng bền vững. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người lao động. Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường công tác đảm an ninh quốc phòng, an toàn mạng lưới, bảo toàn tài sản và phương tiện vận chuyển.

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động Bưu điện – Văn hóa xã, thực hiện tốt công tác đưa thông tin về cơ sở và phục vụ dân sinh; Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh doanh các dịch vụ Bưu chính chuyển phát và Hành chính công.

Triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW. Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi đơn vị, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Theo Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trần Đức Thích, để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, Tổng công ty yêu cầu  Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, phát huy sức mạnh đoàn kết trong việc vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động động trên toàn mạng lưới tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua.

Phong trào thi đua năm 2020 sẽ được triển khai từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 và có các chương trình thi đua theo quý, thi đua theo chuyên đề: Nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính chuyển phát; Bưu điện - Văn hóa xã vượt trên thách thức, tiếp bước thành công”; Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên chuyên nghiệp; Phát triển khách hàng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống Bưu điện trên phạm vi cả nước; Thi đua “Sáng kiến, sáng tạo VNPOST”, Chương trình Thi đua giữa các cụm Công đoàn, Thi đua triển khai công tác thu thập dữ liệu hộ gia đình và các chương trình thi đua của các đơn vị chủ dịch vụ khác.

Các đơn vị đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, nhất là những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch cần hoàn thành trong phong trào thi đua năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về thi đua khen thưởng để biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sối nổi trong đơn vị để công tác thi đua thực sự là động lực, động viên toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới phấn đấu lập thành tích cao nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tổng công ty gọi toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.