Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Cao Bằng: Nộp ngân sách gần 4 tỷ đồng

Ngày 25/12, Bưu điện tỉnh Cao Bằng đã tổng kết năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.


Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh vì có thành tích xuất sắc
dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019

Năm 2019, Bưu điện tỉnh Cao Bằng đã có nhiều nỗ lực đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính và phát triển các dịch vụ phục vụ khách hàng. Doanh thu đạt trên 189 tỷ đồng, bằng 106% so với kế hoạch năm, tăng trên 35% so với năm 2018. Trong đó, bưu chính chuyển phát thực hiện được gần 28 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm; dịch vụ tài chính bưu chính ước thực hiện được trên 50 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch; dịch vụ phân phối truyền thông đạt trên 107,226 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch. Nộp ngân sách địa phương gần 4 tỷ đồng, bằng 102%, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, Bưu điện tỉnh tiếp tục mở rộng mạng lưới giao dịch bưu điện và phục vụ tốt các dịch vụ bưu chính. Hiện nay, toàn tỉnh có 23 bưu cục bao gồm 1 bưu cục cấp I, 12 bưu cục cấp II và 10 bưu cục cấp III; 149 bưu điện văn hóa xã, trong đó 91 bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ. Trong năm 2019, Bưu điện tỉnh đã tập trung nguồn lực, đề ra các chính sách nhằm giữ vững dịch vụ truyền thống, tổ chức tốt khâu phát và phát triển nhanh dịch vụ bưu chính chuyển phát và thực hiện tốt chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện các dịch vụ chuyển phát hành chính công. Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra, Bưu điện tỉnh đã phát động các phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị như: “Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính chuyển phát”, “Bưu điện văn hóa xã vượt trên thách thức, tiếp bước thành công năm”, “Bưu cục kiểu mẫu, giao dịch viên chuyên nghiệp”, “Phát động phong trào sáng kiến, định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2019”. Có 8 đề tài sáng kiến, giải pháp hữu ích được Hội đồng Sáng kiến Bưu điện tỉnh công nhận là sáng kiến cấp cơ sở, có chất lượng và mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.

Năm 2020, Bưu điện tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của bưu điện; quan tâm quy hoạch và phát triển mạng lưới; kiện toàn tổ chức bộ máy; triển khai văn hóa doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh doanh; tập trung nguồn lực triển khai các phương án kinh doanh, dịch vụ tại các địa bàn trọng điểm; linh hoạt trong tổ chức cung ứng dịch vụ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhóm dịch vụ phân phối truyền thông; dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống bưu điện văn hóa xã; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp năng động, sáng tạo và đổi mới.

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019; Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tặng bằng khen cho Công đoàn Bưu điện tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019; Bưu điện tỉnh khen thưởng cho 19 cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020.