Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hướng dẫn: Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý

Thực hiện Hướng dẫn số 971-HD/BTGĐUK, ngày 03/01/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngày 14/01/2020 Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành văn bản hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý.

Theo đó, ngoài nội dung tuyên truyền về những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng giúp cán bộ, đảng viên và người lao động của Bưu điện Việt Nam nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Các đơn vị trong Tổng công ty sẽ tập trung tuyên truyền về kết quả hoạt động SXKD, những thành tựu nổi bật của Tổng công ty, của đơn vị dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị các khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Tổng công ty và các đơn vị. Biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các chi, đảng bộ trực thuộc; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay. Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của người Bưu điện mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. 

Cũng trong dịp này, Đảng ủy Tổng công ty cũng phát động đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các đơn vị thông qua sinh hoạt chi bộ với chủ đề "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh". Nội dung sinh hoạt: Ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng công ty, địa chỉ: vnpost.vn, mục Công tác Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty cũng mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Canh Tý; tập trung tuyên truyền sâu đậm về những thành tựu của đất nước, của Đảng bộ Khối, của Tổng công ty dưới sự lãnh đạo của Đảng những năm qua, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thời gian tuyên truyền bắt đầu từ 10/01 đến hết tháng 3/2020, cao điểm từ cuối tháng 01 và trong tháng 02/2020.

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) tại đây