Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá để tập trung giải quyết dứt điểm mang lại kết quả cụ thể góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là một trong những nội dung quan trọng mà Đảng ủy Tổng công ty tập trung triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề 2020.

Ngày 31/01/2020, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 810-KH/ĐUTCT để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Theo đó, 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đẩy mạnh triển khai trong năm 2020, cụ thể:

Một là, tổ chức học tập và nghiên cứu chuyên đề năm 2020 bám sát nội dung hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK ngày 14/01/2020 về học tập chuyên đề năm 2020, quan tâm thực hiện và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt định kỳ tại đơn vị.

Hai là, xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2020. Trong đó, yêu cầu 100% các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị trong Tổng công ty xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 100% cán bộ, đảng viên trong đảng bộ xây dựng bản cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong năm 2020 gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao bằng những nội dung, cam kết cụ thể làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Ba là, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XII của Đảng, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị. Thực hiện lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan tới nội dung của chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết dứt điểm mang lại kết quả cụ thể; gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Đảng bộ Khối; Đảng bộ Tổng công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2020. Học tập chuyên đề kết hợp với thực hiện các nghị quyết Trung ương, của Tổng công ty về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên,… theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty; xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam.

Bốn là, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020 gắn với Kế hoạch số 53-KH/ĐUK ngày 06/9/2018 về tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đảng ủy Tổng công ty tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020 vào dịp 19/5/2020.

Năm là, tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với từng nội dung Chuyên đề theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề theo hướng dẫn số 40, 41, 42, 43, 44, 45-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sáu là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền nhân rộng gương các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả; gương các Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên Cổng thông tin điện tử, các trang thông tin nội bộ của Tổng công ty, của đơn vị tạo sức lan tỏa sâu rộng trong CBCNV, người lao động.

Bảy là, thường xuyên quan tâm, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, kế hoạch tổ chức triển khai của Đảng ủy Tổng công ty đối với các chi, đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty. Tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị năm 2020, lựa chọn biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp 19/5/2020, vào dịp ngày truyền thống của đơn vị hoặc dịp tổng kết năm 2020.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền các nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin nội bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty năm 2020.