Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quy định về dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng

Từ ngày 19/2/2020, Thông tư 38/2019/TT-NHNN quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chính thức có hiệu lực.


Khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại các Bưu cục, điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam

Bao gồm 3 chương và 10 điều, Thông tư quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, bao gồm: chuyển tiền, thu hộ, chi hộ bằng đồng Việt Nam không qua tài khoản thanh toán của khách hàng. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của khách hàng sử dụng dịch vụ và tổ chức cung ứng dịch vụ.

Theo đó, đối với dịch vụ chuyển tiền tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, chậm nhất trong 1 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được chứng từ thanh toán hợp pháp, hợp lệ của khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ phải xử lý và hoàn tất việc chuyển tiền đi cho khách hàng.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng khi khách hàng không đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật hoặc vi phạm hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận giữa các bên, vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể thời hạn khách hàng sử dụng dịch vụ được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại trong thời gian tối thiểu là 60 ngày, kể từ ngày phát sinh giao dịch cần tra soát. Tổ chức cung ứng dịch vụ sẽ tiến hành trả tiền cho khách hàng và bồi thường thiệt hại nếu do lỗi của mình trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại. Trong trường hợp hết thời hạn giải quyết tra soát, khiếu nại vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, tổ chức cung ứng dịch vụ thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý.