Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng ủy Tổng công ty thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Đây là kết quả đánh giá xếp loại theo Thông báo số 416-CV/BCĐ ngày 17/3/2020 của Ban chỉ đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo đó, căn cứ các “Tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc trung ương” tại Hướng dẫn số 06-HD/BCĐ ngày 30/01/2018, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy Khối đã thực hiện đánh giá và xếp loại dựa trên 07 tiêu chí bao gồm: (1) Công tác tổ chức (có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; có quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, chương trình công tác, kế hoạch hoạt động). (2) Công tác tham mưu (các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, Có đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo). (3) Có kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. (4) Thực hiện tốt công tác tập huấn, tuyên truyền. (5) Tham mưu thực hiện đúng qui định việc sơ kết, tổng kết các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các văn bản quy phạm pháp luật về QCDC ở cơ sở. (6) Hoạt động của thành viên Ban Chỉ đạo duy trì thường xuyên, có hiệu quả. (7) Hiệu quả của việc thực hiện QCDC ở cơ sở tác động tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trước đó vào tháng 7/2019, Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã thực hiện kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại Đảng ủy Tổng công ty theo Kế hoạch số 310-KH/BCDĐUK ngày 20/2/2019.