Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Số 799/BĐVN-VP ngày 29/2/2020 V/v Hướng dẫn đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng giai đoạn cấp Bộ và cấp Nhà nước (xét trong năm 2020)

Số 799/BĐVN-VP ngày 29/2/2020 V/v Hướng dẫn đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng giai đoạn cấp Bộ và cấp Nhà nước (xét trong năm 2020) tại đây