Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 810-KH/ĐUTCT ngày 31/01/2020 triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 gắn với kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 22/5/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai Hướng dẫn số 840-HD/ĐU ngày 18/3/2020 về khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, ngày 11/5/2020, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 739-QĐ/ĐU về việc tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại đây.