Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Đảng ủy Tổng công ty) đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015-2020


Việc chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện mọi hoạt động là điều kiện quan trọng để Tổng công ty
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Đảng bộ và của Tổng công ty theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, theo Quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Chấp hành, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong Đảng ủy Tổng công ty có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy. Thường xuyên đổi mới về phong cách, lề lối, tác phong làm việc, sâu sát thực tế; thực hiện nghiêm quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc. Thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Đảng bộ bằng chỉ thị, nghị quyết; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và đảng ủy cấp trên để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm. Tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục được củng cố, kiện toàn, tổ chức theo hướng tinh gọn, gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Trong công tác cán bộ, Đảng ủy Tổng công ty luôn tuân thủ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; thực hiện công khai các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các quy chế, quy định để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ trong Tổng công ty như: Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ, Quy định về luân chuyển cán bộ, Quy chế quản lý vốn, quản lý người đại diện, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty, Quy chế đánh giá cán bộ, Quy chế kỷ luật cán bộ....Việc  tuân thủ nghiêm túc các quy chế, quy định, quy trình thủ tục về công tác cán bộ, giúp Tổng công ty dần từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ tăng về chất, đủ về lượng, có uy tín, phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng được lực lượng cán bộ dự nguồn có chất lượng, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao nhiệm vụ một cách vững vàng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế cân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, việc học tập, quán triệt các nghị quyết; lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên chủ động phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác nắm bắt, định hướng dư luận; chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời những nhận thức lệch lạc, giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị liên quan tới các chế độ, chính sách, thu nhập việc làm của người lao động. Việc chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện mọi hoạt động là điều kiện quan trọng để Tổng công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cũng như mục tiêu chiến lược của cả giai đoạn.

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội

Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân toàn Tổng công ty đạt 30,2%/năm. Trong đó, năm 2018, Tổng công ty đã hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2020, về đích sớm trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2016 – 2020. Tổng doanh thu hợp nhất của Tổng công ty năm 2019 tăng 2,9 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 31%/năm. Tổng lợi nhuận năm 2019 đạt 485 tỷ đồng, tăng 3,1 lần so với 154 tỷ đồng năm 2015; bình quân tăng 36%/năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu Công ty Mẹ 2019 thực hiện 4,5%, tăng 4,1 lần so với thực hiện năm 2015 chỉ đạt 1,1%, bình quân tăng 43%/năm. Mức thu nhập bình quân dự kiến năm 2020 là 11,2 triệu đồng/người/tháng, hoàn thành vượt mức mục tiêu của Nghị quyết (thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng); các điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện và nâng cao.


Tổng công ty luôn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công ích song song với phát triển kinh doanh

Tổng công ty có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và tầm vóc; tích cực đổi mới trong công tác quản lý, quản trị, kinh doanh dịch vụ; thực hiện tốt nhiệm vụ công ích song song với phát triển kinh doanh, phát triển thêm được nhiều dịch vụ thiết yếu, đáp ứng các nhu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tiêu biểu là việc đổi mới và nâng cao hiệu quả các điểm BĐ-VHX, phát triển các dịch vụ hành chính công, phân phối nhu yếu phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu tại hầu hết các điểm giao dịch; chủ động phát huy sức mạnh và ưu thế nội lực, tích cực tham gia triển khai các đề án, chương trình của quốc gia như cải cách hành chính công - xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, nâng cao dân trí. Ba mảng kinh doanh trụ cột của Tổng công ty đều có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu. Tổng công ty hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020, hoàn thành sớm hơn trước 2 năm so với mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội; tiếp tục khẳng định được vị thế là doanh nghiệp chủ đạo của quốc gia trong lĩnh vực bưu chính; uy tín và vị thế trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao. Bưu điện Việt Nam được Liên minh Bưu chính thế giới xếp hạng thứ 45/172 về xếp hạng chỉ số tích hợp phát triển Bưu chính (2IPD), tăng 5 bậc so với giai đoạn trước. Thương hiệu Bưu điện Việt Nam ngày càng trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường dịch vụ, được người dân, đối tác tin tưởng, đánh giá cao, được Chính phủ tin tưởng giao nhiều trọng trách quan trọng, đặc biệt là trong việc tham gia cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ. Các nội dung lõi văn hóa doanh nghiệp, Bộ quy tắc ứng xử, các chuẩn mực đạo đức của Bưu điện Việt Nam được cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đã góp phần hình thành lề lối, tác phong làm việc văn minh, hiện đại, dân chủ, kỷ cương, tăng cường mối đoàn kết thân ái, tương trợ lẫn nhau trong cơ quan, đơn vị, làm mới tinh thần, sự sáng tạo trong công việc, góp phần gìn giữ truyền thống, phát triển nét văn hóa riêng biệt của Bưu điện Việt Nam.

Tham gia sâu rộng, có hiệu quả vào các chương trình, đề án an sinh xã hội của Chính phủ

Giai đoạn 2015-2020, Tổng công ty đã dành gần 100 tỷ đồng (bình quân mỗi năm gần 20 tỷ đồng) và nhiều vật phẩm cho các hoạt động an sinh xã hội trong nội bộ cũng như bên ngoài Tổng công ty, trong đó tập trung chủ yếu vào các hoạt động thăm hỏi, quyên góp, ủng hộ CBCNV đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, trao tặng mái ấm công đoàn, hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho nữ lao động, chi mua trang thiết bị, bảo hiểm covid-19 cho người lao động, ủng hộ đồng bào bão lũ, thương bệnh binh, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng; trao tặng trên 6.500 đơn vị máu; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội như hỗ trợ sinh kế đối với phụ nữ nghèo, đồng hành cùng phụ nữ biên cương..; ký kết và triển khai các nội dung hợp tác với Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam nhằm khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên góp phần đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động an sinh xã hội của đất nước.


Chi trả lương hưu tại nhà người dân trong thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chủ động tham gia sâu rộng vào các chương trình, đề án an sinh xã hội như xây dựng Đề án xây dựng Cổng Thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ - Cổng thông tin điện tử đầu tiên và chính thống của chính phủ cho phép người dân tra cứu thông tin về mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ; tham gia xây dựng hệ thống I-nhân đạo; tham gia xây dựng, đưa vào triển khai miễn phí các app “Ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, Bản đồ vùng dịch, Bản đồ các ca lây nhiễm”, tổ chức chi trả tận nhà miễn phí cho trên 6 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội, bảo trợ xã hội, người có công để hạn chế lây lan, hỗ trợ tối đa công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ; tích cực triển khai các hoạt động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết 28-NQTW của BCHTW khóa XII. Chủ động, trách nhiệm trong việc chung tay cùng xã hội bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái vì cuộc sống cộng đồng tại 68 đầu mối trực thuộc trên khắp 63 tỉnh thành. Năm 2019, Tổng công ty được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen về các hoạt động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và ASXH giai đoạn 2017-2020; Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2019; Thủ tướng Chính phủ gửi thư biểu dương, khen ngợi về những hoạt động nổi bật trong phong trào “Toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải nhựa”.

Kết quả trên đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo toàn diện, đề ra được định hướng phát triển đúng đắn, sâu sát trong công tác lãnh đạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo tổ chức triển khai. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty là một tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh; phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới, ngày càng gắn chặt với hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được củng cố, lớn mạnh, tích cực đồng hành cùng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây chính là sức mạnh tổng hợp giúp Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2020, tạo thế và lực vững chắc cho nhiệm kỳ 2020-2025.