Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hướng dẫn thực hiện công tác dân vận năm 2020

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện công tác dân vận khéo theo Hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty vừa ban hành công văn số 06-CV/ĐUTCT ngày 13/7/2020 hướng dẫn các chi, đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, triển khai một số nội dung.

Theo đó, cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản chính sách, pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, CNVC, NLĐ; giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng; các khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài (nếu có). Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội trong đơn vị; có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo theo hướng dẫn số 21–HD/ĐUK ngày 23/8/2019 của Đảng ủy Khối và Công văn số 721-CV/ĐUTCT ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Tổng công ty về hướng dẫn tiêu chí đánh giá “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức bình xét, biểu dương điển hình “dân vận khéo” tại đơn vị; đề xuất Đảng ủy Tổng công ty biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại nơi làm việc theo Kết luận 120-KL/TW, Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty, của đơn vị về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc.

Chi tiết công văn 06-CV/ĐUTCT xem tại đây.