Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 11-CT/TW về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Ngày 24/7/2020, Ban Tuyên Giáo Trung ương có văn bản số 141-HD/BTGTW hướng dẫn quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Theo đó, Ban Tuyên giáo hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả để cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

Từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ quan báo, tạp chí của đảng xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, nắm vững nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trong Thông báo để triển khai, tổ chức có hiệu quả; đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức quán triệt Thông báo phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị; thực hiện đồng bộ, toàn diện, thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện Thông báo số 173-TB/TW thường xuyên, định kỳ.

Xem chi tiết Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW tại đây.