Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thanh Hóa: Mức phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng qua bưu điện

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số: 13554/UBND-VX về việc mức phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng qua bưu điện.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 76/TTr-SLĐTBXH ngày 18/8/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh mức phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng qua bưu điện; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4934/STC-NSHX ngày 22/9/2020. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Cho phép các địa phương chi trả phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội là 1.000.000 đồng/điểm chi trả bưu điện (635 điểm) tương ứng với 635 xã, phường, thị trấn trước khi sáp nhập và hiện nay là 559 xã, phường, thị trấn như theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh cho đến hết năm 2021 từ nguồn đảm bảo xã hội ở địa phương.