Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

Đảng bộ Bưu điện tỉnh hiện có 118 đảng viên đang sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc nằm ở các huyện, thành, khoảng cách địa lý cách xa, phạm vi chuyên môn rộng, khối lượng công việc nhiều, đa dạng… Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ. Đặc biệt, gần đây, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã xây dựng nguồn cán bộ là bí thư các chi bộ trực thuộc là người đứng đầu cũng như lãnh đạo điều hành các hoạt động công tác Đảng của đơn vị nên chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực.

Chuyển biến rõ nét nhất trong chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Bưu điện tỉnh đó là từ sau khi thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và các nội dung hướng dẫn của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, các chi bộ đã khắc phục rõ tình trạng yếu kém, chất lượng sinh hoạt chi bộ có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, các chi bộ đã duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tập trung thảo luận, bàn bạc, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng qua, xác định những việc làm được, chưa làm được và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm cũng như vấn đề vướng mắc mới phát sinh thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, quần chúng để có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp trên giải quyết; đồng thời, đề ra nhiệm vụ của chi bộ cần tập trung thực hiện trong tháng tới. Nội dung chất lượng sinh hoạt cũng được chuẩn bị khá kỹ và khá phong phú, sát và đúng với tình hình thực tế của từng chi bộ. 

Trong sinh hoạt chi bộ, đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ. Nhờ duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ nên các chi bộ thuộc Đảng bộ thời gian qua đã kịp thời triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và những chỉ đạo của Đảng ủy Bưu điện tỉnh, Đảng ủy cấp trên; kịp thời cụ thể hóa bằng nhiệm vụ cụ thể tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra, các buổi sinh hoạt chi bộ còn được gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều nội dung giáo dục, rèn luyện; qua đó, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nêu cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, công việc được giao.

Bên cạnh đó, căn cứ Quy định số 04-QĐi/TU, ngày 15/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 04, ngày 1/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 15, ngày 29/1/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp “Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp”; Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã quán triệt và chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy định của Đảng ủy cấp trên. Hầu hết các chi bộ đã tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ và chấm điểm sinh hoạt chi bộ hàng tháng, xây dựng kế hoạch và tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề có chất lượng, gắn với tình hình của đơn vị. 

Nếu như trước khi có Chỉ thị 10 CT/TW, mặc dù Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo quy định của Điều lệ Đảng, song nội dung sinh hoạt của các chi bộ vẫn còn dàn trải, chung chung, nặng về công việc chuyên môn, chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng; chưa xác định được những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận; tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên còn hạn chế; số lượng đảng viên tham dự sinh hoạt chưa đủ, chưa đều; việc ghi biên bản sinh hoạt chi bộ còn sơ sài thì đến nay, có thể khẳng định rằng, chất lượng và nền nếp sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét. 

Chưa bằng lòng với những kết quả đạt được, và nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đảng bộ Bưu điện tỉnh xác định sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo lãnh đạo Đảng ủy Bưu điện tỉnh, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ nhằm mục đích đề ra những biện pháp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn là để xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; để mỗi chi bộ là một pháo đài chiến đấu, mỗi đảng viên là một chiến sĩ dũng cảm, tiên phong trên mặt trận chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và lạc hậu. Chính vì vậy, thời gian tới, lãnh đạo Đảng bộ Bưu điện tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ đổi mới, sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung và luôn nhạy cảm với yêu cầu mới đang đặt ra, coi trọng tính hiệu quả trong nhận thức và hành động.