Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bổ sung chế độ tiền lương theo thâm niên và điều chỉnh đơn giá phát báo tại địa bàn các xã khó khăn, biên giới, hải đảo

Để động viên, khuyến khích người lao động gắn bó với ngành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Văn bản số 4890/BĐVN-TCLĐ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện bổ sung tiền lương thâm niên vào tiền lương hiệu quả (ngoài tiền lương hưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh) cho người lao động.


Đơn giá phát báo tại các địa bàn các xã khó khăn, biên giới, hải đảo được điều chỉnh là 500 đồng/tờ, cuốn

Theo đó, các đối tượng ký hợp đồng lao động có thời gian công tác/đóng BHXH bắt buộc từ 15 năm trở lên tính đến năm hiện tại được hưởng tiền lương thâm niên bằng 3% của mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của tháng. Từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi 5 năm được cộng thêm 1%. Tổng mức tiền lương theo thâm niên tối đa là 7% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH và thực hiện từ 01/10/2020. Nguồn chi được lấy từ quỹ tiền lương dự phòng năm 2020 của Tổng công ty. Các năm tiếp theo, Tổng công ty sẽ giao vào Quỹ tiền lương kế hoạch của đơn vị.

Cũng theo văn bản này, Tổng công ty thực hiện điều chỉnh đơn giá phát báo đối với các địa bàn các xã khó khăn, biên giới, hải đảo là 500 đồng/tờ, cuốn. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện chi cho người lao động theo đúng hướng dẫn và truyền thông đến người lao động để người lao động cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.