Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách BHXH

Ngày 23/5/2018 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, đây là dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực BHXH.

Nghị quyết đã hoạch định một cách căn cơ mục tiêu đưa BHXH thực sự trở thành một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Đồng thời đặt ra 3 mục tiêu cụ thể tầm nhìn đến năm 2021, 2025, 2030, diện bao phủ bảo hiểm xã hội tương ứng phải đạt 35%, 45%, 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, trong đó, yêu cầu phát triển BHXH tự nguyện với mục tiêu phải đạt từ 1%, 2,5%, 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; với BH thất nghiệp phải đạt 28%, 35%; 45% lực lượng lao động tương ứng đến các năm 2021, 2025, 2030.

Với mục tiêu “Không một ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), Nghị quyết đưa ra 11 nhóm nội dung cải cách, 5 nhiệm vụ giải pháp dựa trên 5 quan điểm chỉ đạo. Có thể nói, những nội dung cải cách chính sách BHXH trong Nghị quyết 28-NQ/TW  không chỉ quan tâm đến lao động khu vực chính thức mà còn đặc biệt chú trọng đến lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức vốn là khoản trống vẫn chưa được quan tâm triệt để trong những lần thiết kế chính sách trước đây. Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho người lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và những đối tượng khác,… để họ tham gia vào chính sách BHXH tự nguyện, khuyến khích đẩy nhanh độ bao phủ của chính sách BHXH toàn dân. Đây là một trong những giải pháp đột phá, thể hiện quan điểm rất mới, đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn cao của Đảng và Nhà nước ta.

Xem toàn văn nghị quyết tại đây.