Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Lồng ghép nội dung chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ Tổ chức Hành chính, Đảng bộ Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện

Năm 2020, Chi bộ Tổ chức Hành chính trực thuộc Đảng ủy Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó thực hiện lồng ghép nội dung sinh hoạt theo chuyên đề nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu

Theo đó, Chi bộ đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc thực hiện theo chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ của Phòng, của Công ty và của từng đảng viên trong Chi bộ. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, trong đó có các chuyên đề, như: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tại Phòng Tổ chức Hành chính”... tại Chi bộ đã góp phần làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, khắc phục sự nhàm chán, nghèo nàn, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Nhiệm vụ đó trước hết là trách nhiệm của chi bộ mà đứng đầu là đồng chí Bí thư Chi bộ, vừa phải nắm vững nguyên tắc, vừa phải linh hoạt, sáng tạo trong điều hành, tổ chức sinh hoạt. Đảng viên có nhận thức đầy đủ, góp ý tâm huyết, trách nhiệm, thảo luận, sôi nổi thì chất lượng sinh hoạt của chi bộ mới được nâng cao. Mỗi đảng viên của Chi bộ luôn nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Từ việc nhận thức về chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của Phòng Tổ chức Hành chính trong từng thời điểm cụ thể, việc tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề đã được đổi mới và tập trung vào các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng cũng như đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Một là, chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và thực hiện kịp thời ngay trong kỳ họp chi bộ. Hai là, Chi ủy bám sát chức năng, nhiệm vụ của Phòng để xây dựng nội dung sinh hoạt đầy đủ, phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm tại từng thời điểm gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thể hiện qua chất lượng công việc cụ thể. Trong các buổi sinh hoạt, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng, phát huy cao trí tuệ tập thể. Đặc biệt, mỗi đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình và tự phê bình trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Ba là, lồng ghép trong sinh hoạt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt luôn chú ý dẫn chứng những nội dung cần học tập với những tấm gương, việc làm cụ thể của Phòng Tổ chức Hành chính như việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020. Bốn là, tạo không khí cởi mở, thân thiện, quan tâm chia sẻ… bằng việc thực hiện dân chủ, lắng nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đảng viên. Chi bộ luôn chú trọng lồng ghép nội dung, tinh thần gắn kết nội bộ trong các hoạt động sinh hoạt của Phòng. Như vậy, sinh hoạt chi bộ mới cởi mở, đoàn kết và sinh hoạt chính trị thực sự có hiệu quả, chất lượng sinh hoạt của Chi bộ được nâng lên tạo điều kiện rất quan trọng để chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy cấp trên và của Đảng ủy Công ty để đề ra nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020.