Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng ủy Tổng công ty tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai một số kết luận, chỉ thị của Trung ương trong lĩnh vực tuyên giáo

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại công văn số 54-CV/ĐUK ngày 07/12/2020 về việc tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai một số kết luận, chỉ thị của Trung ương trong lĩnh vực tuyên giáo, Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện sao gửi và đề nghị các chi, đảng ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực tuyên giáo, trong đó chú ý các nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị; báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện về Đảng ủy Tổng công ty thông qua báo cáo tổng kết công tác Đảng thường xuyên, định kỳ của đơn vị, cụ thể:

1. Các chỉ thị của Trung ương

1.1 Chỉ thị 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng

- Cấp ủy, tổ chức đảng, ban điều hành, các tổ chức chính trị - xã hội, trước hết là người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo triển khai và chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại doanh nghiệp, đơn vị; xác định công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, gắn liền với thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.

- Triển khai toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát huy thế mạnh của không gian mạng, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và người lao động về tầm quan trọng, mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời của các lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng, tác chiến không gian mạng, an ninh truyền thống và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến về an toàn, an ninh mạng, phát huy vai trò của các báo, tạp chí, phương tiện truyền thông nội bộ trong việc chủ động thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội.

- Triển khai các biện pháp kỹ thuật giám sát thường xuyên, liên tục, phát hiện kịp thời, xử lý triệt để các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị, thông tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo các quy định của Đảng, đồng thời kiến nghị các cơ quan Nhà nước xử lý theo pháp luật với các trường hợp vi phạm.

-  Nâng cao trách nhiệm của các nhà mạng, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng có trách nhiệm phát triển không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh, rộng khắp; phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, có khả năng tự sàng lọc, phát hiện tấn công; thực hiện bảo vệ chủ quyền số quốc gia; ngừng cung cấp dịch vụ đối với các trường hợp sử dụng mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng, Nhà nước.

1.2 Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị và Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW, ngày 24/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới của đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

- Xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Các kết luận của Bộ Chính trị

2.1 Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) và Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW, ngày 11/11/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

 - Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW, quyết tâm thực hiện có hiệu quả, chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và nghiêm túc triển khai các nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII, XIII đặc biệt là các nội dung liên quan đến doanh nghiệp nhà nước và công tác xây dựng đảng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa như: xây dựng, nâng cấp các cơ sở, phòng tập, sân bãi thi đấu thể dục thể thao, thư viện,… hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hội thao, hội diễn văn nghệ quần chúng đáp ứng đời sống tinh thần của người lao động.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân phát triển toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý, văn hóa truyền thống của dân tộc; phát triển nguồn nhân lực, nhất là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý, đội ngũ trí thức và nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

- Thực hiện có hiệu quả việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở; biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiến tiến; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc của các thế lực thù địch.

- Tiếp tục tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp của đơn vị.

2.2 Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

- Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, hướng về tổ chức cơ sở đảng, đơn vị, thành viên trực thuộc; nội dung phổ biến, giáo dục cần bám sát yêu cầu, quy định của pháp luật, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể; kịp thời thông tin đầy đủ các vấn đề được xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận cán bộ, đảng viên, người lao động để tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật.

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với nhu cầu tại đơn vị, doanh nghiệp và từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; mở các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trên các phương tiện truyền thông của doanh nghiệp.

2.3 Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

- Tổ chức quán triệt Thông báo số 173-TB/TW nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả để cấp ủy, tổ chức Đảng, ban lãnh đạo, ban điều hành, cơ quan báo, tạp chí nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

- Từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; cơ quan báo, tạp chí của doanh nghiệp, đơn vị xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, nắm vững nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trong Thông báo số 173-TB/TW để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả; đưa việc đọc và nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng trở thành nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể.

- Thực hiện đồng bộ, toàn diện, thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông báo số 173-TB/TW thường xuyên, định kỳ.

2.4 Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại đơn vị, doanh nghiệp.

- Từng bước củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ làm công tác pháp luật tại doanh nghiệp, đơn vị.

- Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị. 

2.5 Kết luận số 85-KL/TW, ngày 19/8/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, quyết tâm thực hiện có hiệu quả, chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chỉ thị.

- Tổ chức thường xuyên, lâu dài và có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh góp phần làm cho bạn bè, nhân dân thế giới hiểu đầy đủ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (nhấn mạnh về những giá trị tư tưởng, nhân văn mang tính phổ quát, có tính lịch sử và thời đại như hòa bình, giải phóng dân tộc, giai cấp, xã hội, con người; bình đẳng giữa các dân tộc; độc lập tự chủ gắn với đoàn kết và hợp tác quốc tế; phát huy những điểm tương đồng, xây dựng lòng tin trong quan hệ quốc tế), về đất nước, con người Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu đối ngoại, nâng cao sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

- Hình thức tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cần phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với văn hóa, lịch sử và quan hệ với từng nước trên thế giới. Chú trọng việc gìn giữ, bảo quản, tôn tạo, tu bổ, phát huy giá trị các công trình tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xây dựng ở nước ngoài. Cân nhắc kỹ lưỡng việc xây dựng tượng đài, nhất là ở những nước có thể chế chính trị khác với ta; ưu tiên những nơi Bác đã từng sống, làm việc, học tập, những nước có quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, những vùng có ý nghĩa quan trọng về chính trị, chính quyền và người dân kính trọng Bác. Cần xem xét yếu tố đặc thù về chính trị, văn hóa, từ đó lựa chọn nhấn mạnh nội dung tôn vinh Bác.

Tài liệu tham khảo thêm: Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.