Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bình Định thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt

Đến nay, Bưu điện tỉnh Bình Định đã triển khai dịch vụ thu hộ, chi hộ đến tất cả các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã trên toàn mạng lưới.

Các bưu cục, điểm bưu điện đã thực hiện thu hộ bình quân 164 tỷ đồng/tháng (đạt 96,32% so với năm 2019), tương ứng 250.244 giao dịch (đạt 96,78% so với năm 2019). Đồng thời trong năm 2020, Bưu điện trang bị 30 máy Smart POS để thực hiện thu hộ tiền điện, thu thuế; mở thẻ chi trả do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp cho 25.000 đối tượng hưởng lương hưu và các chế độ BHXH.