Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thực hiện công văn số 265-CV/KTĐUK ngày 23/8/2021 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Cổng thông tin điện tử Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đăng tải toàn văn Quy định.