Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chi tiết văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Quyết định về quản lý dịch vụ chuyển phát
Số/ Ký hiệu 190/2004/QÐ-TTg
Ngày ban hành 08/11/2004
Đơn vị ban hành Chính phủ
Người ký Phan Văn Khải
Ngày có hiệu lực 23/11/2004
Nội dung

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện quản lý nhà nước đối với dịch vụ chuyển phát (courier services) gồm:
1. Dịch vụ nhận, chia chọn, vận chuyển và phát trong nước và quốc tế bằng các phương tiện vật lý:
a. Thông tin trao đổi dưới dạng văn bản có địa chỉ hoặc không địa chỉ nhận, bao gồm cả dịch vụ có lai ghép (hybrid mail services) và thông tin quảng cáo trực tiếp (direct mail service);
b. Kiện, gói hàng hóa có địa chỉ nhận;
2. Dịch vụ chuyển phát nhanh gồm các dịch vụ quy định tại khoản 1 nêu trên, nhưng có yếu tố nhanh hơn về thời gian và có độ tin cậy cao hơn. Dịch vụ chuyển phát nhanh thường gồm các yếu tố gia tăng giá trị như nhận tại nơi gửi, được truy tìm và định vị, có chứng nhận phát, được thay đổi địa chỉ người nhận và các yếu tố gia tăng giá trị khác;
3. Những dịch vụ chuyển phát khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dịch vụ chuyển phát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; định hướng chính sách phát triển dịch vụ chuyển phát ở Việt Nam và lộ trình mở cửa thị trường chuyển phát phù hợp với cam kết của Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.