Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Số/ Ký hiệu Tên nhóm Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
135/QÐ-BÐVN Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 08/03/2014 08/03/2014
142/QÐ-BÐVN Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 13/03/2014 13/03/2014
03/CT-BÐVN Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 08/03/2014 08/03/2014
ISO Alpha-2 Mã: BH Danh mục hàng cấm gửi 01/01/2007 01/01/2007
431/QÐ-BTTTT Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 28/03/2016 29/03/2016
57/QÐ-BTTTT Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 13/01/2016 18/01/2016
577/QÐ-KDTT Thông báo cước mới 14/06/2013 01/07/2013
585/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 13/11/2013 01/12/2013
75/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 25/01/2014 15/02/2014
74/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 25/01/2014 15/02/2014