Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Số/ Ký hiệu Tên nhóm Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
3776/BĐVN-CĐTCT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 30/08/2019 30/08/2019
337/CDTCTBD-TDTT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 15/08/2019 15/08/2019
04/NQ-BCH Văn bản của Tổ chức Công đoàn 15/07/2019 15/07/2019
91/QĐ-BĐVN-HĐTV Văn bản pháp lý nội bộ 06/06/2019 06/06/2019
313/QĐKT-CĐTCTBĐ Văn bản pháp lý nội bộ 30/07/2019 30/07/2019
307/CĐTCTBĐ-TĐTT Văn bản pháp lý nội bộ 24/07/2019 24/07/2019
726/CTHĐ-TLĐ Văn bản pháp lý nội bộ 20/05/2018 20/05/2018
248/CĐTCTBĐ-TĐTT Văn bản pháp lý nội bộ 10/06/2019 10/06/2019
247/CĐTCTBĐ-TĐTT Văn bản pháp lý nội bộ 10/06/2019 10/06/2019
150/CĐTCTBĐ-TCKT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 23/04/2019 23/04/2019