Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Số/ Ký hiệu Tên nhóm Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
29/BĐVN-HĐTV-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 26/02/2019 01/01/2019
2501/QĐ-BĐVN-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 28/12/2018 28/12/2018
5765/BĐVN-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 14/12/2018 14/12/2018
41/KH-CĐTCTBĐ-CSNC Văn bản của Tổ chức Công đoàn 20/02/2019 20/02/2019
292/BĐVN-TCLĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 19/01/2019 19/01/2019
01/CTLT-BĐVN-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 02/01/2019 02/01/2019
42/CĐTCTBĐ-TĐTT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 20/02/2019 20/02/2019
07/CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 17/01/2019 17/01/2019
04/HD-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 12/01/2019 12/01/2019
02/CĐTCTBĐ-TĐTT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 02/01/2019 02/01/2019