Hot line   1900 54 54 81

Hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II

Đảng ủy Tổng công ty vừa ban hành Hướng dẫn số 837-HD/ĐUTCT về việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II trên cơ sở thực hiện Thông báo số 159-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng; Công văn số 10-CV/TBVK ngày 11/3/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo đó, việc hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thống nhất tập trung nghiên cứu, thảo luận, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng của Trung ương và Đảng bộ Tổng công ty để bổ sung, đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.

Ý kiến thảo luận phải được phân định, sắp xếp và tổng hợp theo nhóm nội dung vấn đề và trình tự tiêu đề trong mỗi dự thảo văn kiện. Mỗi cấp ủy lập một báo cáo tổng hợp ý kiến của đại hội đảng bộ/chi bộ cấp mình, được đại hội đảng bộ/chi bộ thông qua gửi lên cấp ủy cấp trên trực tiếp chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi kết thúc đại hội. Bản tổng hợp phải có tính khái quát, cụ thể, thể hiện đúng tinh thần của các ý kiến và làm rõ xu hướng của các loại ý kiến đối với vấn đề thảo luận.

Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nội dung quan trọng góp phần tích cực vào thành công của Đại hội, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, thảo luận.

Các tin khác