Hot line   1900 54 54 81

Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 17/3, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020 và quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.


Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh khóa XXIII ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tập trung lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng bộ cấp trên; Xây dựng chương trình công tác toàn khóa, ban hành nghị quyết của Đảng ủy về triển khai nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh doanh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được Đảng bộ quan tâm thực hiện tốt. Kết quả, mạng lưới phục vụ được duy trì phát triển về quy mô và khả năng cung cấp các dịch vụ theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích”. Tổng doanh thu hàng năm đạt từ 101% đến 117% so với kế hoạch; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng “Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên chuyên nghiệp”… góp phần thực hiện tốt công tác phục vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin liên lạc phục vụ các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phát triển được 16 đảng viên mới, vượt 60% kế hoạch; 90% Chi bộ được công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển đồng bộ ba trụ cột kinh doanh: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. Phát huy thế mạnh mạng lưới rộng khắp để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Phấn đấu: 100% đảng viên được học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sau học tập có viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân; Hàng năm có từ 90% chi bộ trở lên được công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ được công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 20 đảng viên trở lên; đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Về mục tiêu sản xuất kinh doanh: Bảo đảm kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hàng năm từ 101% trở lên; chỉ tiêu chất lượng dịch vụ đạt từ 100% trở lên; hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; ít nhất có 50% đảng viên có sáng kiến cải tiến kỹ thuật…

Đại hội bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu giới thiệu bầu Bí thư Đảng ủy khóa XXIII đối với đồng chí Nguyễn Đức Trinh, Phó Giám đốc Phụ trách Bưu điện tỉnh; bầu 3 đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh phát động chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tin khác