Hot line   1900 54 54 81

Kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”

Ngày 09/05/2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo số 27-TB/TW kết luận về việc sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”.

Theo đó, Thông báo kết luận nêu rõ:

1. Chỉ thị số 54-CT/TW là văn bản chỉ đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới. Việc tổng kết 5 năm Thực hiện chỉ thị đã được tiến hành công phu, nghiêm túc và có sự phối hợp của các ban, ngành, địa phương.

2. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và toàn xã hội cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra trong Chỉ thị.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ma túy, mại dâm, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW và Thông báo kết luận này, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

4.  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW do Ban Bí thư chủ trì sẽ được tổ chức cùng với việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”.

Chỉ thị số 54-CT/TW xem tại đây.

Thông báo kết luận xem tại đây.

Các tin khác