Hot line   1900 54 54 81

Dịch vụ truyền thông nông thôn


none

“Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí gần 25.000 tỷ đồng.

Đặc điểm dịch vụ

Đề án nhằm đẩy mạnh phát triển thông tin và truyền thông các vùng nông thôn Việt Nam. Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2011 - 2020 là 100% số xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn sẽ có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông công; 100% xã được kết nối bằng đường truyền dẫn băng rộng đa dịch vụ; 100% lãnh thổ, lãnh hải và các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam được phủ sóng phát thanh, truyền hình trung ương; hệ thống truyền thanh được đưa đến hầu hết các xã.

Đảm bảo hầu hết người dân khu vực nông thôn được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập; 100% cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã được cung cấp điện thoại cố định; 100% số xã có trụ sở Ủy ban Nhân dân, trường học, trạm xá được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng; mật độ điện thoại khu vực nông thôn đạt 40 - 45%, mật độ internet khu vực nông thôn đạt 30 - 40%.
 
Ngoài ra, Đề án sẽ đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã, xây dựng thí điểm Trung tâm Thông tin - Truyền thông cộng đồng. Ngoài ra, Đề án cũng đề cập tới việc phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn. Theo đó, từ nay đến năm 2015 sẽ xây dựng mô hình mẫu đưa Internet tới cộng đồng dân cư nông thôn nhằm tạo điều kiện cho người dân ở nông thôn trên địa bàn truy cập Internet để lấy thông tin và sử dụng các dịch vụ hành chính công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kênh truyền hình chuyên biệt về nông thôn…