Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Năm chuẩn mực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông
Serial number 635/ÐU
Date issued 06/04/2013
Organization issued Đảng ủy Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam
Signer Chánh Văn phòng Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam
Effected date 06/04/2013
Nội dung Công văn 635/ĐU về Năm chuẩn mực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông