Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quyết định về việc Tặng Giấy khen của Chủ tịch Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đối với các cá nhân năm 2013
Serial number 142/QÐ-BÐVN
Date issued 13/03/2014
Organization issued Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Signer Chủ tịch Đỗ Ngọc Bình
Effected date 13/03/2014
Nội dung QD 142.pdf