Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Danh sách bưu cục phát tại xã có điều kiện đặc biệt
Serial number DSBCÐB-2015
Date issued 16/03/2015
Organization issued Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Signer Nguyễn Quang Hải
Effected date 16/03/2015
Nội dung

Danh sách bưu cục phát tại xã có điều kiện đặc biệt tại đây.

Đối với các xã đặc biệt, không áp dụng chỉ tiêu công bố chung, thời gian chuyển phát sẽ thực hiện cụ thể theo từng địa điểm.