Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch CĐCS tiêu biểu Công đoàn TTTTVN năm 2019
Serial number 101/CĐTCTBĐ- TĐTT
Date issued 29/03/2019
Organization issued Công đoàn TCT Bưu điện Việt Nam
Signer Trần Minh Quang - PCT Công đoàn TCT
Effected date 29/03/2019
Nội dung Xem chi tiết văn bản tại đây