Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Chương trình hành động "Thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của hội nghị thứ 7 BCH TW KXII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp".
Serial number 726/CTHĐ-TLĐ
Date issued 20/05/2018
Organization issued Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Signer Chủ tịch TLĐLĐVN: Bùi Văn Cường
Effected date 20/05/2018
Nội dung

Xem chi tiết văn bản tại đây