Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tem Bưu chính Việt Nam qua các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam

Chào mừng Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII, Cổng thông tin điện tử Bưu điện Việt Nam xin giới thiệu các bộ tem Bưu chính Việt Nam đã phát hành chào mừng các kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam.

1. Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III (MS 073)


(Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 04/9/1960, do họa sỹ Nguyễn Văn Khánh thiết kế, Khuôn khổ 43x31 (mm), in ốp xét nhiều màu tại nhà in Tiến Bộ)
2. Đại hội Đảng lần thứ IV (MS 317)


(Bộ tem gồm 06 mẫu phát hành ngày 12/11/1976, do họa sỹ Trần Lương thiết kế, Khuôn khổ 40x32 (mm), in ốp xét nhiều màu tại nhà in Tiến Bộ)
3. Đại hội IV Đảng Cộng sản Việt Nam (MS 318)


(Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 10/12/1976, do họa sỹ Đỗ Việt Tuấn và Trịnh Quốc Thụ thiết kế, Khuôn khổ 30x40 (mm), in ốp xét ba màu tại nhà in Tiến Bộ - Bộ tem in liên 2 mẫu theo hàng ngang)
4. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V (bộ 1) (MS 388)


(Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 15/02/1982, do họa sỹ Trịnh Quốc Thụ và Nguyễn Hiệp thiết kế; Khuôn khổ 45x33(mm) và 44x32(mm), in ốp xét nhiều màu tại nhà in Tiến Bộ)

5. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V (bộ 2) (MS 390)


(Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 27/02/1982, do họa sỹ Trần Lương và Đỗ Việt Tuấn thiết kế; Khuôn khổ 44x34(mm), in ốp xét nhiều màu tại nhà in Tiến Bộ) 
6. Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (MS 504)


(Bộ tem gồm 04 mẫu + 01Blốc phát hành ngày 20/11/1986, do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế; Khuôn khổ 45x26(mm), in ốp xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện)
7. Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (MS 531)


(Bộ tem gồm 03 mẫu phát hành ngày 30/12/1987, do họa sỹ Trần Ngọc Uyển thiết kế; Khuôn khổ 31x46(mm), in ốp xét hai màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện)
8. Chào mừng Đại hội lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam (MS 620)


(Bộ tem gồm 03 mẫu phát hành ngày 19/5/1991, do họa sỹ Hoàng Thúy Liệu, Nguyễn Thị Sâm và Võ Lương Nhi thiết kế; Khuôn khổ 32x43(mm), in ốp xét hai màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện)
9. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (MS 634)


(Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 03/02/1992, do họa sỹ Vũ Kim Liên và Trần Thế Vinh thiết kế; Khuôn khổ 31x46(mm), in ốp xét ba màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện)
10. Chào mừng Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam (MS 724)


(Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 03/02/1996, do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế; Khuôn khổ 46x31(mm), in ốp xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện)
11. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII (MS 746)


(Bộ tem gồm 01 mẫu phát hành ngày 03/02/1997, do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế; Khuôn khổ 46x31(mm), in ốp xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện)
12. Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX (MS 860)


(Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 18/4/2001, do họa sỹ Tô Minh Trang và Nguyễn Du thiết kế; Khuôn khổ 43x32(mm) và 32x43(mm), in ốp xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện)
13. Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam (MS 878)


(Bộ tem gồm 02 mẫu phát hành ngày 01/02/2002, do họa sỹ Tô Minh Trang và Nguyễn Du thiết kế; Khuôn khổ 32x43(mm), in ốp xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện)
14. Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (MS 945)


(Bộ tem gồm 01 mẫu phát hành ngày 03/02/2006, do họa sỹ Lê An Tư thiết kế; Khuôn khổ 32x43(mm), in ốp xét nhiều màu tại Công ty In tem Bưu điện)
15. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X (MS 958)


(Bộ tem gồm 01 mẫu phát hành ngày 03/02/2007, do họa sỹ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế; Khuôn khổ 26x33(mm), in ốp xét nhiều màu tại Công ty In tem Bưu điện)
16. Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI (MS 945)


(Bộ tem gồm 01 mẫu phát hành ngày 05/01/2011, do họa sỹ Trần Thế Vinh và Vũ Kim Liên thiết kế; Khuôn khổ 32x43(mm), in ốp xét nhiều màu tại Công ty In tem Bưu điện)