Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Tổng công ty

Ngày 20/4/2017, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các đại biểu đã nghe và thảo luận nội dung Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và và 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 330-NQ/ĐUTCT ngày 13/10/2014 của Đảng ủy Tổng công ty về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 9

Nội dung báo cáo đã tập trung đánh giá về đặc điểm tình hình, mô hình tổ chức Đảng bộ Tổng công ty, những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác sinh hoạt chi bộ và đề ra những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt trong thời gian tới.

Đảng bộ Tổng công ty là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ðảng bộ Tổng công ty gồm: 06 đảng bộ cơ sở, (với tổng số 72 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở); 03 chi bộ cơ sở; 16 chi bộ trực thuộc Khối cơ quan Tổng công ty. Đảng bộ Tổng công ty có 38 chi bộ có dưới 9 đảng viên; có 52 chi bộ có từ 9 đến 30 đảng viên; có 01 chi bộ trên 30 đảng viên. Tổng số đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty là 900 đảng viên.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; về cơ bản các chi bộ đã duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ theo quy định; bước đầu đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt. Các buổi sinh hoạt đều đảm bảo về số lượng đảng viên tham dự và thời gian theo quy định. Trong sinh hoạt đã phát huy dân chủ trong thảo luận, trao đổi những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; phát huy tính tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, quản lý và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra nhưng tồn tại, hạn chế và nguyên nhân như: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tổng công ty ở một số cấp ủy trực thuộc còn chậm. Vẫn còn chi bộ chưa duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo quy định, chưa tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Một số chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ chưa đúng theo thời gian quy định là đầu tháng. Hình thức, nội dung sinh hoạt chưa sinh động, còn đơn điệu, chủ yếu tập trung trao đổi công tác chuyên môn; chưa quan tâm tới các giải pháp xây dựng đảng. Công tác kiểm tra, giám sát tại một số đảng bộ cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; nhất là việc theo dõi, kiểm tra, giám sát các chi bộ nằm phân tán chưa được thường xuyên...

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, Hội nghị cũng trao đổi và đề xuất một số giải pháp trong đó tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư; hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị quyết số 330-NQ/ĐUTCT của Đảng ủy Tổng công ty về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Tổng công ty gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm của chi ủy, nhất là của đồng chí Bí thư chi bộ. Phát huy dân chủ, nâng cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong chi bộ. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với tình hình hoạt động và nhiệm vụ của từng giai đoạn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy...