Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đơn giản thủ tục hành chính trong lĩnh vực bưu chính

Đơn giản thủ tục hành chính là phản ánh sự đổi mới về tư duy quản lý nhà nước và là kết quả của quá trình "đúc rút kinh nghiệm".

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực TT&TT đã đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bưu chính như sau:

- Cắt giảm thành phần hồ sơ “Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất” của 02 thủ tục hành chính quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 và điểm b khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bưu chính,

- Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính “Nhập khẩu tem bưu chính” quy định tại Điều 18 của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bưu chính.

Như vậy đến nay số thủ tục hành chính trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương chỉ còn 07 thủ tục. Chi tiết các nội dung này, tham khảo tại đây.