Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính quốc tế

 

Công văn số 4555/BĐVN-DVBC ngày 18/10/2017 về việc ban hành chỉ tiêu công đoạn và toàn trình các dịch vụ bưu chính quốc tế tại đây

Công văn số 2868/BĐVN-DVBC ngày 05/07/2019 về việc ban hành chỉ tiêu công đoạn và toàn trình dịch vụ quốc tế đến tại đây