Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030” và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030”

Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa mới ban hành các Quyết định về việc thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030” và “Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030” trong cán bộ công nhân viên, người lao động Bưu điện Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong công tác bình đẳng giới, dân số và phát triển. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động của các cấp Công đoàn trong tuyên truyền, vận động và tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số, bình đẳng giới. Chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBCNV-LĐ.

Việc tổ chức các hoạt động đi vào thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, lãng phí. Ngoài ra, Kế hoạch cũng đề ra 5 mục tiêu cụ thể trong các lĩnh vực bao gồm: chính trị; đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao chất lượng dân số; giáo dục, đào tạo; thông tin, truyền thông.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Công đoàn các cấp cần tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm như sau: Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động nữ CBCNV-LĐ và bình đẳng giới của tổ chức Công đoàn trong đó tập trung tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chuyên môn đồng cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện công tác vận động nữ CBCNV-LĐ và bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới. Hai là, đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và thực hiện công tác dân số phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, điều kiện làm việc, sinh hoạt; lồng ghép nội dung bình đẳng giới, dân số và phát triển vào nội dung hoạt động của công đoàn các cấp. Từng bước mở rộng đối tượng được truyền thông, vận động, trong đó hướng đến đối tượng là nam giới và lãnh đạo, quản lý. Ba là, nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về lao động nữ, tăng cường hiệu quả hoạt động công đoàn trong thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động về các chính sách liên quan đến công tác dân số, bình đẳng giới, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, CBCNV-LĐ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Bốn là, nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo công đoàn các cấp và cán bộ công đoàn phụ trách công tác nữ công về dân số và bình đẳng giới đặc biệt thường xuyên tổng hợp, theo dõi tình hình, số liệu đội ngũ nữ cán bộ công đoàn; định kỳ tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo công đoàn các cấp và cán bộ công đoàn phụ trách công tác nữ công về giới, bình đẳng giới, dân số và phát triển.