Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các Bộ tem phổ thông không có thời hạn cung ứng

TEM CÔNG ÍCH

1. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam – Mã số: 1014

Mẫu tem: Chùa Một Cột, Ba Đình (Hà Nội) – (6-1)

Mã số mẫu tem: 3545

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Xuân Tăng, Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn Năm phát hành 2012

2. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam – Mã số: 1014

Mẫu tem: Chùa Một Cột, Ba Đình (Hà Nội) – (6-2)

Mã số mẫu tem: 3546

Giá mặt: 3.000đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Xuân Tăng, Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn

Năm phát hành 2012

In lại năm: 2018

3. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam – Mã số: 1014

Mẫu tem: Chùa Keo, Vũ Thư (Thái Bình) – (6-3)

Mã số mẫu tem: 3547

Giá mặt: 3.500đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Xuân Tăng, Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn

Năm phát hành 2012

4. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam – Mã số: 1014

Mẫu tem: Chùa Keo, Vũ Thư (Thái Bình) – (6-4)

Mã số mẫu tem: 3548

Giá mặt: 4.500đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Xuân Tăng, Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn

Năm phát hành 2012

In lại năm: 2016, 2018, 2021

5. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam – Mã số: 1014

Tên mẫu tem: Chùa Cầu, Hội An (Quảng Nam) – (6-5)

Mã số mẫu tem: 3549

Giá mặt: 6.500đ

Họa sỹ thiết kế: Bùi Trang Toàn, Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn

Năm phát hành 2012

6. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam – Mã số: 1014

Tên mẫu tem: Chùa Cầu, Hội An (Quảng Nam) – (6-6)

Mã số mẫu tem: 3550

Giá mặt: 10.500đ

Họa sỹ thiết kế: Bùi Trang Toàn, Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn

Năm phát hành 2012

In lại năm: 2018, 2020, 2021

­7. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2) – Mã số 1048

Tên mẫu tem: Ngọ Môn Cố đô Huế - (6-1)

Mã số mẫu tem: 3619

Giá mặt: 3.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2014

8. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2) – Mã số 1048

Tên mẫu tem: Ngọ Môn Cố đô Huế - (6-2)

Mã số mẫu tem: 3620

Giá mặt: 6.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Năm phát hành: 2014, 2015

9. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2) – Mã số 1048

Tên mẫu tem: Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh – (6-3)

Mã số mẫu tem: 3621

Giá mặt: 6.500đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2014

In lại năm: 2020

10. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2) – Mã số 1048

Tên mẫu tem: Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh – (6-4)

Mã số mẫu tem: 3622

Giá mặt: 8.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2014

11. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2) – Mã số 1048

Tên mẫu tem: Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh – (6-5)

Mã số mẫu tem: 3623

Giá mặt: 10.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2014

12. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2) – Mã số 1048

Tên mẫu tem: Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh – (6-6)

Mã số mẫu tem: 3624

Giá mặt: 12.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2014

In lại năm: 2021

13. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 3) – Mã số 1116

Tên mẫu tem: Bộ ngoại giao – (3-1)

Mã số mẫu tem: 3751

Giá mặt: 4.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang, Phạm Trung Hà

Năm phát hành 2019

In lại năm: 2019, 2020, 2021

14. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 3) – Mã số 1116

Tên mẫu tem: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – (3-2)

Mã số mẫu tem: 3752

Giá mặt: 6.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang, Phạm Trung Hà

Năm phát hành 2019

In lại năm: 2021

15. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 3) – Mã số 1116

Tên mẫu tem: Đại hội Quốc gia Hà Nội – (3-3)

Mã số mẫu tem: 3753

Giá mặt: 15.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang, Phạm Trung Hà

Năm phát hành 2019

In lại năm: 2019, 2020

 

TEM KINH DOANH

1. Tem phổ thông: Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) – Mã số 965

Tên mẫu tem: Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) – (3-1)

Mã số mẫu tem: 3440

Giá mặt: 1.000đ

Họa sỹ thiết kế: Bùi Trang Toàn, Nguyễn Du

Năm phát hành 2007

2. Tem phổ thông: Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) – Mã số 965

Tên mẫu tem: Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) – (3-2)

Mã số mẫu tem: 3441

Giá mặt: 3.000đ

Họa sỹ thiết kế: Bùi Trang Toàn, Nguyễn Du

Năm phát hành 2007

3. Tem phổ thông: Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) – Mã số 965

Tên mẫu tem: Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) – (3-3)

Mã số mẫu tem: 3442

Giá mặt: 4.000đ

Họa sỹ thiết kế: Bùi Trang Toàn, Nguyễn Du

Năm phát hành 2007

4. Đồ mây, tre (bộ 2) – Mã số 982

Tên mẫu tem: Đèn mây, tre - (12-1)

Mã số mẫu tem: 3474

Giá mặt: 1.200đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2009

5. Đồ mây, tre (bộ 2) – Mã số 982

Tên mẫu tem: Đèn mây, tre - (12-2)

Mã số mẫu tem: 3475

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2009

In lại năm: 2013

6. Đồ mây, tre (bộ 2) – Mã số 982

Tên mẫu tem: Đèn mây, tre - (12-3)

Mã số mẫu tem: 3476

Giá mặt: 2.500đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2009

7. Đồ mây, tre (bộ 2) – Mã số 982

Tên mẫu tem: Đèn mây, tre - (12-4)

Mã số mẫu tem: 3477

Giá mặt: 4.500đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2009

In lại năm: 2018, 2021

8. Đồ mây, tre (bộ 2) – Mã số 982

Tên mẫu tem: Đèn mây, tre - (12-5)

Mã số mẫu tem: 3478

Giá mặt: 5.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành: 2018, 2009

9. Đồ mây, tre (bộ 2) – Mã số 982

Tên mẫu tem: Đèn mây, tre - (12-6)

Mã số mẫu tem: 3479

Giá mặt: 6.500đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2009

In lại năm: 2018, 2019, 2020, 2021

10. Đồ mây, tre (bộ 2) – Mã số 982

Tên mẫu tem: Đèn mây, tre - (12-7)

Mã số mẫu tem: 3480

Giá mặt: 9.500đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2009

11. Đồ mây, tre (bộ 2) – Mã số 982

Tên mẫu tem: Đèn mây, tre - (12-8)

Mã số mẫu tem: 3481

Giá mặt: 10.500đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2009

In lại năm: 2019, 2020, 2021

12. Đồ mây, tre (bộ 2) – Mã số 982

Tên mẫu tem: Đèn mây, tre - (12-9)

Mã số mẫu tem: 3482

Giá mặt: 13.500đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành: 2009

13. Đồ mây, tre (bộ 2) – Mã số 982

Tên mẫu tem: Đèn mây, tre - (12-10)

Mã số mẫu tem: 3483

Giá mặt: 14.500đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2009

In lại năm: 2018, 2019, 2020, 2021

14. Đồ mây, tre (bộ 2) – Mã số 982

Tên mẫu tem: Đèn mây, tre - (12-11)

Mã số mẫu tem: 3484

Giá mặt: 17.500đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2009

In lại năm: 2018, 2019, 2021

15. Đồ mây, tre (bộ 2) – Mã số 982

Tên mẫu tem: Đèn mây, tre - (12-12)

Mã số mẫu tem: 3485

Giá mặt: 18.500đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Năm phát hành 2009